top of page
342204641_777240550589186_6515687738403209220_n.jpg

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Munare-Clinic_Homepage-Certificate_01.png

"พันธกิจของเราคือ

          มุนอา คลินิก เป็นสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการศัลยกรรมความงามและยกกระชับผิวหนังที่ครอบคลุมบริการที่หลากหลายในการปรับปรุงลักษณะเสริมสร้างและความงามของร่างกาย บริการของคลินิก เช่น ศัลยกรรมเสริมหน้าอก (Breast Augmentation) ศัลยกรรมเปลี่ยนรูปหน้า (Facial Plastic Surgery) ศัลยกรรมลดไขมัน (Liposuction) ศัลยกรรมตัดกระดูกคาง (Jaw Contouring) ศัลยกรรมเปลือกตา (Eyelid Surgery) ศัลยกรรมรักษาความเสื่อมสภาพ (Anti-Aging Procedures) ศัลยกรรมลดหน้าท้อง (Tummy Tuck) และศัลยกรรมเสริมเต้านมหลังคลอด (Postpartum Breast Augmentation) โดยมุนอา คลินิก มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ซึ่งมุ่งมั่นในการให้บริการศัลยกรรมครบวงจรที่มาตรฐานสากล ด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

A045AF08-87CF-4BD4-8324-B05C597722E6.jpg

"วิสัยทัศน์ของเราคือ

คลินิกมุนอา (Munare Clinic) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของทีมงานในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการที่คลินิก โดยมาตรฐานความปลอดภัยจาก AACI นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกกลาง และการได้รับการรับรองจาก AACI แสดงถึง การเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับ International Healthcare Standard นอกจากนี้ AACI ยังได้รับการรับรองจาก ISQUA (The International Society for Quality in Health Care) และ IEEA (International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association)

A045AF08-87CF-4BD4-8324-B05C597722E6.jpg
bottom of page